วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555
1.ประวัติ  อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2504                                              
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 13/19 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
                     โทรศัพท์ 0-2812-6337 มือถือ 08-1697-7063   
                     E-mail: tadsaneem1961@gmail.com


2. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2528                 คุณวุฒิ ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คุณวุฒิ (ตัวย่อ) ค.บ.  สถาบัน วิทยาลัยครูพระนคร บางเขน กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2535                 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
คุณวุฒิ (ตัวย่อ)  ศศ.บ. (เกียรตินิยมดี) สถาบัน Pontificia Universitas Urbaniana Istituti  di Catechesis Missionaria, Collegio Missionario “MATER ECCLESIAE”  กรุงโรม อิตาลี
ปี พ.ศ. 2548                 คุณวุฒิ ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา
คุณวุฒิ (ตัวย่อ) ศศ.ม.  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
3.รับการอบรมเพิ่มเติม
3.1  สถานที่อบรม เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์
            28 ก.ย.-5 ตุลาคม 2536  คอร์ส Gospel sharing workshop 1  
             7-14 ตุลาคม 2536        คอร์ส Gospel sharing workshop 2  
            17-23 ตุลาคม 2536       คอร์ส The Catholic Evangelization Training Program   
3.2 สถานที่อบรม เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์
            26 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2538  คอร์ส Joy of Discovery in Bible Study (JOD)  
            4-11 พฤศจิกายน 2538               คอร์ส Joy of Discovery in Gospel of John (JOD-JOHN)   
            13-20  พฤศจิกายน 2538            คอร์ส Joy of Discovery  - Teachers’Training Course  (JOD-TTC)  
3.3 รับการอบรม Biblio Dramma ณ ซานคารอส ประเทศฟิลิปปินส์  วันที่ 15-20 กันยายน 2541
  
4. ประสบการณ์ในการทำงาน
ปี
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
สังกัด
2529-2533
ครูผู้สอน
สอนวิชาวิทยาศาสตร์-สุขศึกษา
ร.ร.เซนต์หลุยส์ศึกษา
สังกัดฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2533 -2535
ศึกษาต่อด้านคริสตศาสนธรรม ฯ
2535-2552

2552-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคริสต
ศาสนธรรม กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่แผนกฯ
รับผิดชอบด้านวิชาการคริสตศาสนธรรม
โครงการ-สัมมนา-อบรมฯ
แผนกครสิตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2535-2538
ครูสอนคริสตศาสนธรรม
คริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
2542-ปัจจุบัน
ครูสอนคริสตศาสนธรรม
คริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
2541-ปัจจุบัน
วิทยากร
อบรมการศึกษาพระคัมภีร์
Joy of Discovery in Bible Study(JOD)
(แบบภาคแรก 13  รุ่นและเต็มคอร์ส  5  รุ่น) 
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (วิทยากรรับเชิญ :
ศูนย์นักบวชหญิง,บ้านผู้หว่าน)
2546 - ปัจจุบัน
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์นิเทศ)
คศ. 491 ฝึกการสอนคริสตศาสนธรรม
(RE.491 Christian  Education Tranning)
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม
2552-ปัจจุบัน
อาจารย์ผู้สอน

คศ.123 การสอนศาสนธรรมผู้ใหญ่
Re.123 Adult Religious Education
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม
และศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)
2553
อาจารย์ผู้สอน
คศ.124 การสอนศาสนธรรมในครอบครัว
Re.124   Religious Instruction in the Family

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม
2554-ปัจจุบัน
อาจารย์ผู้สอน
คศ.492 การสังเกตการสอนคริสตศาสนธรรม
RE 492 Teaching Catechism Observation 

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม
2552-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาฯ
ประสานงานโครงการต่างๆของสาขาฯ
อาจารย์ประจำของสาขาวิชาฯ  ฯลฯ
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม

5. งานทางวิชาการ
5.1 สารนิพนธ์ เรื่อง 
La Formazione del Catechista Educatore nella Scuola Cattolica nell’Arcidiocesi di Bangkok ,Thailandia 
(การอบรมครูคำสอน: ผู้อบรมในโรงเรียนคาทอลิก ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) เขียนเป็นภาษาอิตาเลียน  
ปี พ.ศ. 2535 ; Pontificia Universitas Urbaniana Istituti  di Catechesis Missionaria, Collegio Missionario “MATER ECCLESIAE” 
กรุงโรม อิตาลี

5.2 วิทยานิพนธ์ เรื่อง 
Christian Ethical Perspective on Moral Problems : Sexual Relations in Adolescents     
(ทรรศนะจริยศาสตร์คริสต์ที่มีต่อประเด็นปัญหาเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น)  เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2548 ;  มหาวิทยาลัยมหิดล

5.3 จัดทำหนังสือคำสอนอนุบาล 1-2 ร่วมกับคุณครูวิศิษฎ์สิริ เข้มตระกูล ปี พ.ศ. 2536 และ ปี พ.ศ. 2537
5.4 แปลหนังสือ  The Joy of Discovery in Bible Study (JOD)  ร่วมกับคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ ปี พ.ศ. 2540
5.5 แปลคู่มือการสอน Joy of Discovery in Bible Study (JOD)  ปี พ.ศ.2540
5.6 จัดทำแบบประเมินวิชา คศ.491 ฝึกการสอนคริสตศาสนธรรม ปี พ.ศ. 2546
5.7 รวบรวมบทความเรื่องพี่เลี้ยง (Sponsors) ของผู้สมัครเป็นคริสตชน ปี 2554
5.8 จัดทำคู่มือสำหรับนักศึกษา วิชา  คศ.491  ฝึกการสอนคริสตศาสนธรรม ปี พ.ศ. 2554
5.9 จัดทำสมุดบันทึก วิชา คศ.492 การสังเกตการสอนคริสตศาสนธรรม ปี พ.ศ. 2554
5.10  เขียนบทความเรื่องกระแสเรียก หัวข้อ ใครว่าครูคำสอนไม่สำคัญ 
          ลงวรสารแสงธรรมปริทัศน์ ฉบับที่ 1/2555  จำนวน 11 หน้า

5.11 รวบรวมเอกสารประกอบการสอนวิชาการใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน ใช้อบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ปี 2555

6.รางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับรางวัลครูคำสอนทรงคุณค่า จากแผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2547/2004  ณ วิทยาลัยแสงธรรม
2. ได้รับใบแต่งตั้งเป็นครูคำสอนและได้รับรางวัลทำงานด้านคริสตศาสนธรรม ครบ 20 ปี 
     จากแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ ในโอกาสงานชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
     ครั้งที่ 9 วันที่ 17 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

7.หน้าที่พิเศษ

1.      เป็นสมาชิกสนับสนุน (Associated member) ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation –South East Asia , CBF-SEA) ตั้งแต่ ปี 2541 -ปัจจุบัน
2.      เป็นคณะกรรมการฯ และเลขานุการ ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ และเจ้าหน้าที่ Part-time ของสำนักงานคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ ปี 2541-ปัจจุบัน
3.      เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)  ตั้งแต่ ปี 2541-ปัจจุบัน
4.      เป็นอาจารย์สอนในภาคฤดูร้อน และครูพี่เลี้ยงประจำชั้น ให้กับนักศึกษาภาคฤดูร้อน ของศูนย์อบรมคริสต
ศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) ตั้งแต่ ปี 2541-ปัจจุบัน

8.ประสบการณ์การดูงานและร่วมประชุมฯ
ด้านคำสอน
1.      ศึกษาดูงานคำสอนผู้ใหญ่ระดับชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา และประชุมคำสอนผู้ใหญ่ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ Jackson Ville รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา  วันที่ 11-21 เมษายน 2540
2.      ประชุมคำสอนผู้ใหญ่ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ บ้านผู้หว่าน ประเทศไทย วันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 2544
3.      ร่วมสมัชชาคำสอนระดับนานาชาติ (International Catechetical Congress) กรุงโรม ประเทศอิตาลี 8-11 ตุลาคม 2545
4.      ศึกษาดูงานด้านคำสอนผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน ประเทศสิงคโปร์ 14-19 กรกฎาคม 2547
  
ด้านพระคัมภีร์ 

1.ร่วมประชุมพระคัมภีร์ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical
   Federation-South East Asia –CBF-SEA) ครั้งที่ 2   วันที่ 12-14 กันยายน 2541/1998
  ณ ซานคารอส เมืองมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
2. ร่วมประชุมพระคัมภีร์ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical  
   Federation-South East Asia –CBF-SEA) ครั้งที่ 3 วันที่  2543/ 2000 เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย
3.ร่วมประชุมพระคัมภีร์ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic Biblical Federation- 
   South East Asia –CBF-SEA) ครั้งที่ 5 วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2551/2008 เมือง Cagayán de Oro city  
 ประเทศฟิลิปปินส์
4. ร่วมประชุม FABC OE-CBF  BIBLE CONGRESS ,4-8 พฤศจิกายน 2553/2010
  
Redemptorist Centre,  Pattaya City, Chonburi, 20260, Thailand
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น